โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะผู้เข้าอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา พร้อมกันนี้นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวพบปะนักเรียน นักศึกษา แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ เรื่องประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการใช้สิทธิประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม