โครงการ “The Internet Of Things สร้างนวัตกรรม IOT เชื่อมต่อสรรพสิ่งต่อยอดธุรกิจดิจิทัล”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ “The Internet Of Things สร้างนวัตกรรม IOT เชื่อมต่อสรรพสิ่งต่อยอดธุรกิจดิจิทัล” ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูนฤตย์ กั้วสิทธิ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้ารับการอบรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ทที่ได้จากการอบรม ไปสร้างผลิตภัณธ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดทางธุรกิจได้ นักศึกษาสามารถต่อยอดแนวความคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆและให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ The Internet Of Things ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม