อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยงานศูนย์บ่มเพาะฯ

นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
โดยงานศูนย์บ่มเพาะฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจมีความพร้อม
ในการประกอบธุรกิจของตน และสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม