นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวพบปะและให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา และเน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษาให้ติดตามผลการการดำเนินกิจกรรม ผลการเรียนของตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในกิจกรรมหน้าเสาธง บริเวณลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวพบปะและให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา และเน้นย้ำให้นักเรียน นัก

ศึกษาให้ติดตามผลการการดำเนินกิจกรรม ผลการเรียนของตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในกิจกรรมหน้าเสาธง บริเวณลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม