ประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียนเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Happy New Year 2021 @MVC)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้เรียนเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Happy New Year 2021 @MVC) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ ประธานกรรมการ รองประธานฯ และกรรมการและเลขสนุการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม