ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ กำหนดการเเก้ 0 มส. ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ 

https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent


กำหนดการเเก้ 0 มส. ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓