ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓