ภาควิชาการบัญชี


การเรียนการสอน

– วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
– บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี
– จัดทําแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

แนวทางการประกอบอาชีพ

– พนักงานบัญชี
– ครูสอนบัญชี
– รับทำบัญชี
– บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี
– เจ้าหน้าที่บัญชี
– นักบัญชี
– เจ้าของกิจการ
– ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 9,000 – 12,000 บาท

  • ภาคเอกชน 12,000 – 15,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน