ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการจัดการเรียนการสอนในสถานณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓