คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

สวัสดี

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

นายปริญญา ญาณโภชน์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ

นายสุวิทย์ สวัสดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ

นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ

นายสยาม พิลาโสภา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

นายประมุข ธรรมศิรารักษ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางพิศมัย บุดดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางพชรภัทร สาลี

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวศริญญา วรจันทร์

หัวหน้าภาควิชาดิจิทัลกราฟิก

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายมงคล แสงอรุณ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.
กรรมการ

นางอุไรวรรณ จันทมูล

หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ

นางสาวรจนา บัวศรีภูมิ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางกัลยกร สมอุ่ยจารย์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
  2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี
  3. กำนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  4. เรื่องอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
  5. กำกับ ติดตามผลการปฎิบัติงานของสถานศึกษา
ฺฺBack to Top