คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

สวัสดี

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

นายปริญญา ญาณโภชน์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ

นายสุวิทย์ สวัสดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ

นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ

นายสยาม พิลาโสภา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

นายประมุข ธรรมศิรารักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางพิศมัย บุดดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางพชรภัทร สาลี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวศริญญา วรจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายมงคล แสงอรุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางละมุล ปะวะโข

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ

นางดารุณี ธรรมประวัติ

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ

นางสาวรจนา บัวศรีภูมิ

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางกัลยกร สมอุ่ยจารย์

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการและเลขานุการ