LOGO-ภายนอก

Slider

ปฏิทินกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรม จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาคหกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาศิลปกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________