Home

Slider

 

 

 

                      นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ระบบสารสนเทศ

ประกาศจากวิทยาลัยฯ

10 พ.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการดิจิทัลกราฟิก สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่พบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
30 ต.ค. 2564 รายชื่อครูที่ปรึกษา
22 ก.ย. 2564 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
22 ก.ย. 2564 ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
3 ก.ย. 2564 ประกาศผลกิจกรรมการออกแบบอินโฟกราฟิก(Infographic)
3 ก.ย. 2564 ประกาศผลกิจกรรมการออกแบบโปสเตอร์ (Poster)
3 ก.ย. 2564 ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ“รู้ทันก่อนตั้งครรภ์วัยเรียน”
27 ส.ค. 2564 สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์
13 ก.ค. 2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
7 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
2 ก.ค. 2564 แบบขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2 ก.ค. 2564 ประกาศ การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
18 มิ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ปฏิทินกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรม จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาคหกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาศิลปกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________