Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักเรียน นักศึกษา สู่รั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตกำลังคนด้านอาชีพสู่ตลาดอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ทักษะเชี่ยวชาญงานอาชีพ เรียนรู้ตรงจุด ตรงความสามารถของตนเอง นอกจากพัฒนาวิชาชีพแล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามยังให้ความสำคัญการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภายใต้ปรัชญา
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำวิถีชีวิตอย่างพอเพียง”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม