Slider

 

 

 

                      นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ระบบสารสนเทศ

ประกาศจากวิทยาลัยฯ

23 เม.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคสมทบ)
20 เม.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการจัดการเรียนการสอนในสถานณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
31 มี.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”
19 มี.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปรัญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรม จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม

ปฏิทินกิจกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาคหกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาศิลปกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________