ข่าวสารบุคลากร

โครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 2565

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสยาม พิลาโสภา ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา ร่วมดำเนินโครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : โครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 2565

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี ดร.ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ นายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน และคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือเรียน เพื่อพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ซึ่งตามแนวทางการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Fp6XP

การนิเทศติดตามประเมินผลของผู้ปฏิบัติราชการฝ่ายสนับสนุน

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี ดร.ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์ นายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ การนิเทศติดตามประเมินผลของผู้ปฏิบัติราชการฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/XbuRh

1 2 3 4 5 6 10