งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางอุไรวรรณ จันทมูล

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณ

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเพ็ญนภา ยุบไธสง

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและ หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top