งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางละมุล ปะวะโข

หัวหน้างาน

นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางปนิสรา อรกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววรินทร กันยะวงหา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวประวีณา วรสาร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยโทภูวนัย สุโพธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกัญญากานต์ สินธุโคตร

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ําดื่ม ทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุ การทําใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลด ค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนและ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริหารทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
  4. ให้คําปรึกษา และทําหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการ แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top