งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางละมุล ปะวะโข

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางปนิสรา อรกุล

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววรินทร กันยะวงหา

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวประวีณา วรสาร

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยโทภูวนัย สุโพธิ์

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกัญญากานต์ สินธุโคตร

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ําดื่ม ทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุ การทําใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลด ค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนและ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริหารทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
  4. ให้คําปรึกษา และทําหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการ แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย