งานทะเบียน

นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์

ครู คศ.2

หัวหน้างาน

นายพงศ์พณิช บุตชา

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ไพจิตร ศรีวันทา

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางรุ่งทิวา ช่างทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
 3. ดําเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 4. ดําเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกําหนดการขอพัก การเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 5. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
 6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนําเสนอให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยทราบและ พิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
 7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจําภาคซึ่งผู้อํานวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงใน ระเบียนแสดงผลการเรียน
 9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสําเนาระเบียนแสดงผลการ เรียนใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. รับและดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
 11. ส่งแบบสํารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของ ผู้สําเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
 12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจําเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
 13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสาร ตามระเบียบ
 14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 16. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top