งานวางแผนและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ สอศ. , สถานศึกษา นโยบายจุดเน้น สอศ.

แบบฟอร์มโครงการปี พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความแจ้งการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี2564

  ดาวน์โหลด

       แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี2563

  ดาวน์โหลด

      แบบคำของบลงทุน ปี2565

      – ยุทธศาสตร์ สอศ./โครงการ

      – แบบฟอร์มโครงการปี2564

     –  โครงการรวมเล่มแผนปฏิบัติราชการ ปี2563