งานบริหารงานทั่วไป

นางกัลยกร พรมบ้านสังข์

หัวหน้างาน

นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิศมัย บุดดา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางเยาว์รัสมิ์ พาประโยชน์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุริยา จารุนัย

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวพัชรียา วงษ์ภิรงค์

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. จัดทําร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คําสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลําดับ ความสําคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วย  งานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน เอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออํานวย ความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง คําชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
  7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
ฺฺBack to Top