งานบริหารงานทั่วไป

นางกัลยกร พรมบ้านสังข์

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิศมัย บุดดา

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุริยา จารุนัย

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวพัชรียา วงษ์ภิรงค์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. จัดทําร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คําสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลําดับ ความสําคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วย  งานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน เอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออํานวย ความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง คําชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
  7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ