งานบุคลากร

นางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณ

ครู คศ.2

หัวหน้างาน

นางสาวพัชราภา นางสีคุณ

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสุภาลักษณ์ วากระโทก

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1.  แนะนําเผยแพร่ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ
 2. จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษา
 3. จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 4. ควบคุม จัดทําสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของ บุคลากรในสถานศึกษา
 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
 6. ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตําแหน่ง การขอมีเลื่อน วิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและการจัดทําสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
 7. ดําเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
 8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top