งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

นายกอปรบุญ วงศ์วีระพันธุ์

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

นางสาวิตรี เงาแสง

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐพงศ์ โหรากุล

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอรชนก ปรียาพงศ์ชัย

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพิษณุ ศิลาอาสน์

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปิติยาพร สีโพธิ์

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐพล ชิณแสน

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสุธิดา พงษ์ทองเจริญ

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายครรชิต ทับลือชัย

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทําแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
 2. ดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดําริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดําเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการ พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 4. ดําเนินโครงการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ดําเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทําและประกอบอาชีพ
 7. ดําเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกัน โรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ในการให้คําแนะนํา ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top