ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

          ชื่อภาษาอังกฤษ  Mahasarakham Vocational College

          ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  579  ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000

          โทรศัพท์          โทร. 043-711371

          โทรสาร           โทร. 043-721865

          เว็บไซด์           www.mvc.ac.th

          อีเมล์              info@mvc.ac.th

          พื้นที่ของสถานศึกษา     13  ไร่  68.6 ตารางวา

 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพัก และอื่น ๆ ดังนี้

 

 1. อาคารเรียนภาควิชาสามัญสัมพันธ์และห้องประชุม                           1  หลัง

 2. อาคารปฏิบัติการผ้าอุตสาหกรรม                                                     1  หลัง

 3. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์                                                     1  หลัง

 4. อาคารอเนกประสงค์                                                                         1  หลัง

 5. อาคารปฏิบัติการพิมพ์ดีดและภาควิชาการโรงแรม                             1  หลัง

 6. อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม                                                               2  หลัง

 7. ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรม                                                                2  หลัง

 8. อาคารสำนักงานอาคารสถานที่                                                          1  หลัง

 9. อาคารผลิตผลและศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ                                               1  หลัง

 10. อาคารฝึกปฏิบัติพลศึกษาและดนตรีพื้นบ้าน                                        1  หลัง

 11. อาคารโรงจอดรถ                                                                              3  หลัง

 12. อาคารโรงอาหารชั่วคราว                                                                    1  หลัง

 13. อาคารชุดพักอาศัยของบุคลากร                                                          1  หลัง

 14. บ้านพักครู/บุคลากร                                                                           6  หลัง

 15. โดมเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์                                                       1  หลัง

 16. อาคารสำนักงานพัสดุ                                                                         1  หลัง

 17. อาคารวิทยบริการ                                                                               1  หลัง

 18. อาคารปฏิบัติการปริญญาตรี                                                               1  หลัง