ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานศึกษา

          ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

          ชื่อภาษาอังกฤษ  Mahasarakham Vocational College

          ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 579 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

          โทรศัพท์          โทร. 043-711371

          โทรสาร           โทร. 043-721865

          เว็บไซด์           www.mvc.ac.th

          อีเมล์              saraban@mvc.ac.th

          พื้นที่ของสถานศึกษา    12  ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

      ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ บ้านพัก และอาคารอื่น ๆ ดังนี้

 1. อาคารเรียนภาควิชาสามัญสัมพันธ์และห้องประชุม        1  หลัง

 2. อาคารปฏิบัติการผ้าอุตสาหกรรม                                 1  หลัง

 3. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์                                1  หลัง

 4. อาคารอเนกประสงค์                                                    1  หลัง

 5. อาคารปฏิบัติการพิมพ์ดีดและภาควิชาการโรงแรม        1  หลัง

 6. อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม                                        2  หลัง

 7. ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรม                                          2  หลัง

 8. อาคารสำนักงานอาคารสถานที่                                   1  หลัง

 9. อาคารผลิตผลและศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ                         1  หลัง

 10. อาคารฝึกปฏิบัติพลศึกษาและดนตรีพื้นบ้าน                 1  หลัง

 11. อาคารโรงจอดรถ                                                        3  หลัง

 12. อาคารโรงอาหารชั่วคราว                                            1  หลัง

 13. อาคารชุดพักอาศัยของบุคลากร                                  1  หลัง

 14. บ้านพักครู/บุคลากร                                                  6  หลัง

 15. โดมเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์                               1  หลัง

 16. อาคารสำนักงานพัสดุ                                                1  หลัง

 17. อาคารวิทยบริการ                                                      1  หลัง

 18. อาคารปฏิบัติการปริญญาตรี                                      1  หลัง

 

 

 

ฺฺBack to Top