Home

272163631_4911790042193619_598384639572827977_n
272203952_4916212861751337_5143601022932226448_n
272782729_4927079327331357_186141543741561419_n
272865377_4930934700279153_4913649053867620054_n

 

 

 

                      นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ระบบสารสนเทศ

ประกาศจากวิทยาลัยฯ

14 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานณ์การการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
14 ม.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ. ) ประเภทโควตาโดยวิธีรับตรง (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
23 ธ.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการดิจิทัลกราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการดิจิทัลกราฟิก สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่พบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
30 ต.ค. 2564 รายชื่อครูที่ปรึกษา
22 ก.ย. 2564 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
22 ก.ย. 2564 ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
3 ก.ย. 2564 ประกาศผลกิจกรรมการออกแบบอินโฟกราฟิก(Infographic)
3 ก.ย. 2564 ประกาศผลกิจกรรมการออกแบบโปสเตอร์ (Poster)
3 ก.ย. 2564 ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ“รู้ทันก่อนตั้งครรภ์วัยเรียน”
27 ส.ค. 2564 สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านออนไลน์
13 ก.ค. 2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
7 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาคหกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาศิลปกรรม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________