งานพัสดุ

นางปาริชาต เรืองฤทธิ์

ครู คศ.2

หัวหน้างาน

นางสาวณัฐฏิญา โคหาจักร

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางกมลภัทร บุญมาศ

พนักงานพิมพ์

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวกัญฐญา หรัญรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจําหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทําทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงการบํารุงรักษาและ การพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 5. ควบคุมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คําแนะนําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 10. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top