งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

นางสาวพัชราภา นางสีคุณ

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

นายทวีทรัพย์ แก้วสังข์

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลลักษณ์ บุตรโส

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางปิยนาฎ พูลสวาท

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางจีราภา บุญจิราพัชร

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจิรายุส ภูสีฤทธิ์

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพรหมเรขา นามสีอุ่น

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 2. จัดทําคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดําเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คําปรึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดําเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สําเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทํา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทํารายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย