งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

แบบขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ทุนการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มืิอนักเรียน​นักศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2563

 

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม)