งานปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี อนุฤทธิ์ อาจสุนทร

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

นางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงศ์พณิช บุตชา

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอภิรักษ์ ทองดี

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยโทภูวนัย สุโพธิ์

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวรญา พิงไธสง

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายครรชิต ทับลือชัย

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอ ความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทําระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและ ลงโทษ กรณีกระทําความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 10. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย