งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

ครู คศ.1

หัวหน้างาน

นางสาวเบญจพร หลวงเทพ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสีตลรัศมี ศรัณพงศกรกุล

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรี อนุฤทธิ์ อาจสุนทร

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายทวีทรัพย์ แก้วสังข์

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอารยา พุฒธะพันธ์

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอภิรักษ์ ทองดี

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางปิยนาฎ พูลสวาท

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวไพจิตร ศรีวันทา

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปิติยาพร สีโพธิ์

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจำนงค์ วงศ์สุทัศน์

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณา หอมเชย

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางจีราภา บุญจิราพัชร

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนราธิป วิมูลอาจ

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจิรายุส ภูสีฤทธิ์

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวรญา พิงไธสง

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายครรชิต ทับลือชัย

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวกนกวรรณ สีเนหะ

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดําเนินการจัดตั้งและควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย (อวท.)
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆในวันสําคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดําเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
 10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 11. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top