งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

หัวหน้างาน

นางสาวสีตลรัศมี ศรัณพงศกรกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรี อนุฤทธิ์ อาจสุนทร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอภิรักษ์ ทองดี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอารยา พุฒธะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายทวีทรัพย์ แก้วสังข์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางปิยนาฎ พูลสวาท

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวไพจิตร ศรีวันทา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายธวัชชัย คำวงษา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจำนงค์ วงศ์สุทัศน์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจิรายุส ภูสีฤทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณา หอมเชย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวรญา พิงไธสง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปิติยาพร สีโพธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกนกวรรณ สีเนหะ

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดําเนินการจัดตั้งและควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย (อวท.)
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆในวันสําคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดําเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
 10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
 11. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top