งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

นางมณีวรรณ แสงงาม

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนิติพงศ์ จำนงนิตย์

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณา หอมเชย

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายภควรรษ วันริโก

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววารุณี พลลาภ

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวอรยา วังคะวิง

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทําแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทําธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพ อิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผนดําเนินงานประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานศึกษาประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทํา รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจําหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทําทะเบียนผลิตผล และจําหน่ายผลิตผล
  4. กํากับ ติดตาม และจัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทํารายงานเป็นประจําทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ - รายจ่ายในการดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกข้อความ ดาวน์โหลดไฟล์

แบบ สผ.2 ดาวน์โหลดไฟล์

แบบ สผ.3 ดาวน์โหลดไฟล์

ฺฺBack to Top