งานความร่วมมือ

นางจินตนา คำทอง

ครู คศ.2

หัวหน้างาน

นางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวนิดา โสมะฐิติ

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจิรายุทธ ลุนบง

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานความร่วมมือและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  5. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top