งานอาคารสถานที่

นายอรัญ จันทะคัด

หัวหน้างาน

นางสาวพัชราภา นางสีคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอภิรักษ์ ทองดี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายฉัตรมงคล ไชยเดือน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายธีรพงษ์ ตรีกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสันติ เทียงมา

เจ้าหน้าที่งาน

นายทรงศักดิ์ ทองนาค

เจ้าหน้าที่งาน

นายจำนงค์ จันสุนีย์

เจ้าหน้าที่งาน

นายรัก ปิดตาทานัง

เจ้าหน้าที่งาน

นายนิรมิตร แก้วสีหา

เจ้าหน้าที่งาน

นายเทอดศักดิ์ ศิริเลี้ยง

เจ้าหน้าที่งาน

นายทำนอง พิมดา

เจ้าหน้าที่งาน

นายพัฒนากร ทุงจันทร์

เจ้าหน้าที่งาน

นางฉันทนา วรรณศิริ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวนิรมล เทียมทะนงค์

เจ้าหน้าที่งาน

นางสุวดี โยธะคง

เจ้าหน้าที่งาน

นางสุนันท์ ศรีวงยาง

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษา สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top