งานอาคารสถานที่

นายอรัญ จันทะคัด

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างาน

นายธีรพงษ์ ตรีกุล

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอภิรักษ์ ทองดี

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายฉัตรมงคล ไชยเดือน

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสันติ เทียงมา

ลูกจ้างประจำ

หัวหน้างานนักการภารโรง

นายทรงศักดิ์ ทองนาค

ลูกจ้างประจำ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจำนงค์ จันสุนีย์

ลูกจ้างประจำ

พนักงานขับรถยนต์

นายรัก ปิดตาทานัง

ลูกจ้างประจำ

พนักงานขับรถยนต์

นายนิรมิตร แก้วสีหา

ลูกจ้างประจำ

ยามรักษาการณ์

นายเทอดศักดิ์ ศิริเลี้ยง

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

นายทำนอง พิมดา

ลูกจ้างชั่วคราว

ยามรักษาการณ์

นายพัฒนากร ทุงจันทร์

ลูกจ้างชั่วคราว

ยามรักษาการณ์

นางฉันทนา วรรณศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน

นางสาวนิรมล เทียมทะนงค์

ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน

นางสุวดี โยธะคง

ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน

นางสุนันท์ ศรีวงยาง

ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน

นางสาวอริษา ลามพัฒน์

ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน

นางสาวกัญฐญา หรัญรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษา สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top