งานการเงิน

นางสาวรภัสพร สีเสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้างาน

นางมลิวรรณ ศรีมงคล

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววราภรณ์ อินลี

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดทําเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประเมินดําเนินการ ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําฝากเงิน การนําเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจําวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี
  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ
  5. ให้คําแนะนําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก - จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
ฺฺBack to Top