งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นายประมุข ธรรมศิรารักษ์

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายมงคล แสงอรุณ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอารยา พุฒธะพันธ์

ครู คศ.1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลลักษณ์ บุตรโส

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววารุณี พลลาภ

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  6. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์