ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางกัลยกร พรมบ้านสังข์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรภัสพร สีเสน

หัวหน้างานการเงิน

นางปัญจรัตน์ คำทองสุข

หัวหน้างานการบัญชี

นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์

หัวหน้างานทะเบียน

นางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณ

หัวหน้างานบุคลากร

นางปาริชาต เรืองฤทธิ์

หัวหน้างานพัสดุ

นายณัฐพงศ์ โหรากุล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอรัญ จันทะคัด

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ฺฺBack to Top