ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

โรงเรียนประถมอาชีพช่างปั้นอำเภอเมืองมหาสารคาม - วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

นายเที่ยง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ครูใหญ่ ลำดับที่ 1

โรงเรียนประถมอาชีพช่างปั้น

พ.ศ. 2478 - 2481

นายอุ่น ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ครูใหญ่ ลำดับที่ 2

โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้ามหาสารคาม

พ.ศ. 2481 - 2483

นางสาวอุไร พรรณารมย์

ครูใหญ่ ลำดับที่ 3

โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้ามหาสารคาม

พ.ศ. 2483 - 2486

นางสาวศรีพรรณ กอสิริกิจ

ครูใหญ่ ลำดับที่ 4

โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้ามหาสารคาม

พ.ศ. 2486 - 2488

นางสาวมะลิ ภมรสูตร

ครูใหญ่ ลำดับที่ 5

โรงเรียนการช่างสตรีมหาสารคาม

พ.ศ. 2488 - 2502

นางสาวอังกาบ วนะรมย์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 6

โรงเรียนอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2502 - 2512

นางศิริ ไตติลานนท์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 7

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2512 - 2536

นายเชาวรัตน์ ช่ำชอง

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 8

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2437-2542

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 9

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2542 - 2551

ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 10

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2551 - 2553

นางอรสา รามโกมุท

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 11

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2553-2554

ว่าที่พันตรี วาฑิต พิมพะนิตย์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 12

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2554-2556

นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 13

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2556-2562

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 14

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน