คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ว่าที่พันตรี วาฑิต พิมพะนิตย์

ประธานกรรมการ

นายปริญญา ญาณโภชน์

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
พระครูวรกิจสุนทร
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูวินัยธรภูมินทร์

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชัยณรงค์ ทองกระจ่าง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจันทรา ทองประดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ วงศ์ดุษฎีกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุทิน พรมงคลชัย

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นายปฏิมา เหล่าชัย

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นางปัณณิสาร์ จันทร์ลุน

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

ด.ต.หญิง กาญจนา สารีบุตร

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางดวงฤทัย ภูแซ่มโชติ

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายเอกนริน ชัยคณารักษ์กูล

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นายพิเชฐ เสนาวงศ์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
กรรมการและเลขานุการ