ภาควิชา / แผนกวิชา

ภาควิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ปริญญาตรี)

นางประทุมวรรณ คันยุไร

ครู คศ.3

นางจุฬาลักษณ์ ถาไชยลา

ครู คศ.3

นางสาวศริญญา วรจันทร์

ครู คศ.3

หัวหน้าภาควิชาดิจิทัลกราฟิก

นางนพมาตร์ วาดเมือง

ครู คศ.3

นางวราภรณ์ คำพิชิต

ครู คศ.2

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามแบบที่กำหนด
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานและรวบรวมในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
  ประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) การฝึกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสถานประกอบการ
  ตามแบบที่กำหนด อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
 4. ประสานและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
  ดำเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน) การฝึกอาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
  ในสถานประกอบการ (ถ้ามี) ตามแบบที่กำหนด
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้น
  ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
 6. จัดให้นักศึกษาได้เข้ารับการทตสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทดสอบมาตรฐานดิจิทัล ทตสอบ
  มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา และหรือการทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ ที่กำหนด
 7. รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพระดับสถาบัน
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิขาชีพ
 9. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
 10. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตใหม่
 11. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ จัดทำสื่อการเรียนการสอน เอกสารการเรียนการสอนและผลงสนวิชาการ
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย"

แผนกวิชา

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวผ่องศรี บัวบุตร

ครู คศ.3

นางสาวกิตต์สิณี นุ่นภักดี

ครู คศ.3

นางมลิวรรณ ศรีมงคล

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวณัฐฏิญา โคหาจักร

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นายพิษณุ ศิลาอาสน์

พนักงานราชการ

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

นางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

นายชัยรัตน์ ธนไพศาลกิจ

ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย

นายพงศ์พณิช บุตชา

ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก

นายฉัตรมงคล ไชยเดือน

พนักงานราชการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นางพชรภัทร สาลี

ครู คศ.3

แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว