งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนิติพงศ์ จำนงนิตย์

หัวหน้างาน

นางสาววัลภา กุญชะโมรินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐพงศ์ โหรากุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพิษณุ ศิลาอาสน์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายธวัชชัย คำวงษา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวไพจิตร ศรีวันทา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววิลาสินี สุระเทวี

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทําแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกํากับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษ
  6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top