ข่าวสารบุคลากร

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของ 5 ภาควิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาการตลาด ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ ภาควิชาการจัดการสำนักงาน ภาควิชาโลจิสติกส์ ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากนายปริญญา ญาณโภชน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูนชนก ชุปวา ครูจันเพ็ญ ไชยหา ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/A4SkG

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ภาควิชาต่างประเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาต่างประเทศ และภาควิชาการท่องเที่ยว นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากนายปริญญา ญาณโภชน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูอุมาพร คงสมมาตร ครูนวรัตรน์ เลิศสกุณี ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/U2oN0

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ภาควิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมินตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาสามัญสัมพันธ์ นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมี ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผอ. ดร.เทอดศักดิ์ นิสังกาศ ครูนิรัชฎา วิเศษวิสัย ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/losLn

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน การพัฒนางานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วอศ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผอ.วอศ.มค. ครูณปภัช หนองหว้า ครูสุนันท์ ปะวันโน ทำการประเมินและให้ข้อชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/l8QH0

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาแฟชันและสิ่งทอ และภาควิชาการโรงแรม นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากนายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูพวงแก้ว กำธรเจริญ ครูสุดสงวน สุนาราช ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/6fqjc

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครูผู้สอนจากภาควิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาการบัญชี นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูชัยณรงค์ ทองกระจ่าง ครูศราญนัส แสนตุ้ย ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/WmhCp

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีครูผู้สอนจากภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาควิชาออกแบบ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ และภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ นำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ จากนายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูสว่าง ศรีสมบัติ ครูจรูญพรรณ กุลมาตย์ ให้การประเมินและให้คำชี้แนะในการพัฒนางาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Q0Rsq

ประเมินผลงานครูที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและร่วมให้กำลังใจ ครูจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง ครูเบญจพร หลวงเทพ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองข้อมูล และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/pX5Tv

1 4 5 6 7 8 10