โครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 2565

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสยาม พิลาโสภา ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา ร่วมดำเนินโครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc
ฺฺBack to Top