ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดตารางเรียน

1.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการบัญชี 1-2564

2.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-2564

3.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการตลาด 1-2564

4.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการจัดการสำนักงาน 1-2564

5.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาธุรกิจค้าปลีก1-2564

6.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการจัดการโลจิตส์ติกส์และซัพพลายเชน

7.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาอาหารและโภชนาการ 1-2564

8.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 1-2564

9.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ 1-2564

10.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 1-2564

11.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการโรงแรม 1-2564

12.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยว 1-2564

13.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาภาษาต่างประเทศ 1-2564

14.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์1-2564

15.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการออกแบบ 1-2564

16.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาการถ่ายภาพฯ 1-2564

17.ตารางเรียนนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2564