๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู บุคลากร สายงานสอน

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู บุคลากร สายงานสอน
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตำแหน่งครู บุคลากรสายงานสอน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินส่งผลการปฏิบัติงาน ผ่าน Google Site ในรูปแบบ E- Portfolio ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค.