๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Fix it จิตอาสา : อาชีวะรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการตอบสนองนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc