๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc