ประกาศลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ , ปวส.๑ ปวส.๒,ปริญญาตรี ๑ ปริญญาตรี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔