คู่มือการใช้งานระบบ RMS

เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (RMS)
rms.mvc.ac.th

คู่มือการใช้งาน สำหรับบุคลากรทั่วไป
https://anyflip.com/nddzs/erdf

คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
https://anyflip.com/nddzs/dmnp

คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
(การเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19)
https://anyflip.com/nddzs/femz