พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ | พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
.
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายบัญชา โคตรแก้ว นางอรองค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated : SIL) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู บันทึกข้อตกลงดังกล่าว วิทยาลัยฯลงนามร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การเป็นครูพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดจนการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาไทย ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
.
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม/ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม