อบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ | การอบรมเชิงปฏิบัติการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อสนองพระราขดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรพร้อมทั้งมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ อันเป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม
ฺฺBack to Top