ประวัติวิทยาลัยฯ

ตราประจําวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

      ตราวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นรูปเสมาธรรมจักรมีวงล้อม และมีตัวอักษรที่สําคัญ ยิ่ง คือ ทุ สี นิ ยม ค้าว่า ทู ส นิ ยม นี้ จึงปรากฎบนตราวิทยาลัยที่มาของคํามาจากหลักธรรมของ พระพุทธองค์ คือ “อริยสัจ 4″ พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเปิดทางให้พิสูจน์ได้ว่า เป็นสัจจะ (ความจริง ที่เป็นประโยชน์แก่การดํารงชีวิตในปัจจุบัน อริยสัจจะ แปลว่า “สัจจะของผู้ประเสริฐ (ผู้เจริญ) ที่ผู้ประเสริฐพึงรู้” สัจจะที่ทําให้เป็นผู้ประเสริฐหรือแปลรวบรัดว่า “สัจจะอย่างประเสริฐจึงต้อง ความเข้าใจก่อนว่า มีให้สัจจะตามขอบใจของโลกหรือของตนเอง” เป็นสัจจะทางปัญญาโดยตรง

ประวัติ ความเป็นมา  ของวิทยาลัย

          วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2479  ตามความคิดเห็นหลวงอังคณานุรักษ์  ข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคามในสมัยนั้น เดิมชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพช่างปั้นอำเภอเมืองมหาสารคาม”  รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี  มีนายเที่ยง  ภวภูตานนท์  เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้เปิดสอนอีก  2  แผนกวิชา  คือ  แผนกช่างจักสานและแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า  เรียกว่า  ประโยคอาชีวศึกษาเบื้องต้น  หลักสูตร  2  ปี

          พ.ศ.  2480   ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดกรมวิชาการ

          พ.ศ.  2482   ย้ายแผนกช่างจักสานและแผนกช่างปั้นไปรวมกับแผนกช่างไม้ที่โรงเรียนการช่างมหาสารคาม (วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามในปัจจุบัน) เหลือเฉพาะแผนกช่างเย็บผ้า และได้เปิดแผนกช่างทอผ้าเพิ่มขึ้น เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้ามหาสารคาม”  มีนายอุ่น  ภวภูตานนท์  เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.  2494  ขยายหลักสูตร  3  ปี เรียก “ประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง  ยุบแผนกช่างทอผ้าเนื่องจากไม่อยู่ในความนิยมของท้องถิ่นสมัยนั้น  และเปลี่ยนชื่อมาเป็น  “โรงเรียนการช่างสตรีมหาสารคาม”  มีนางมะลิ  หนโชติ  เป็นครูใหญ่

          พ.ศ. 2500  เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  หลักสูตร  3  ปี  2  แผนกวิชา คือ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เข้าเรียน  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ  “ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง”

          พ.ศ. 2507  โรงเรียนเข้าโครงการยูนิเชฟ เปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  และแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (ช่างเคลือบดินเผา)  และได้เปลี่ยนชื่อใหม่

เป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษามหาสารคาม”

          1  ตุลาคม  พ.ศ. 2519  รวมกับโรงเรียนการช่างมหาสารคาม  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาเขต 2”  ต่อมาเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2522  แยกวิทยาเขตและใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม”  มาจนถึงปัจจุบัน

          พ.ศ. 2523  แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  เปลี่ยนมาเป็นแผนกวิชาศิลปกรรม  เปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

          พ.ศ.  2524  เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี

          พ.ศ.  2530  เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับปวช. และ ระดับปวส.

          พ.ศ.  2536  เปิดสอนสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

          พ.ศ.  2537  เปิดสอนสาขางานการเลขานุการ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิค

ชั้นสูง  (ปทส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าเรียน

          พ.ศ.  2546  จัดตั้งคณะวิชาใหม่ 2  คณะวิชา  คือ  คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว  โดยได้เปิดสอนสาขาวิชาใหม่  3  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  ระบบทวิภาคีระดับ ปวส. และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระดับ ปวช. ซึ่งต่อมาได้เปิดสอนในระดับ ปวส. เมื่อปี พ.ศ.  2549

          พ.ศ.  2548  เปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  ระดับ ปวส.

          พ.ศ.  2550  ปรับโครงสร้างการบริหารตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2549   ยกเลิกคณะวิชา  มีการยุบรวม – แยกและจัดตั้งแผนกวิชาใหม่ดังนี้  ยุบรวมแผนกวิชาสามัญและแผนกวิชาสัมพันธ์ตั้งเป็นแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แยกแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายออกเป็นแผนกวิชาใหม่  3  แผนกวิชา  คือ  แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย  แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  และแผนกวิชาเทคโนโลยีออกแบบเครื่องแต่งกาย  จัดตั้งแผนกวิชาใหม่  2  แผนกวิชา  คือ  แผนกวิชาเสริมสวย  แผนกวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  และปรับเปลี่ยนชื่อ  1  แผนกวิชา  คือ  แผนกวิชาการเลขานุการเปลี่ยนเป็นแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

          พ.ศ.  2556  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการบัญชี

          พ.ศ.  2557  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

          พ.ศ.  2562  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการตลาด

          พ.ศ.  2563  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และสาขาวิชาดิจิตอลคอมกราฟิก

สีทางราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คือ

      น้ําเงินกับแดงเลือดหมู

           น้ําเงิน หมายถึง ความหนักแน่นมีใจอดทน สุขุม รอบคอบ

           แดงเลือดหมู หมายถึง ความเสียสละ ความกล้าหาญ ความกล้าที่จะคิด กล้าสู้ต่ออุปสรรคต่างๆ

      น้ําเงินกับแดงเลือดหมู จึงมีความหมายว่า ชาวอาชีวศึกษาทุกคนจะต้องมีความกล้าหาญที่ จะคิดด้วยความสุขุม รอบคอบ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ กล้าต่อสู้อุปสรรคทั้งปวง ด้วนความ หนักแน่น อดทน ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ช่วยพัฒนาประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์