การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2565

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาโครงงาน ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงล้างผัก และผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มเสริมฟลาโวนอยด์ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำองค์ความรู้ (STEM Education) ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทดทอง การสำรวจ หรือประดิษฐ์คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc