โครงการกิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียน (ห้องเรียนอาชีพ)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ (ห้องเรียนอาชีพ) ในรายวิชาการจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คุณครูอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี คุณครูปัจรัศม์ แซ่ตัง และคุณครูเอกวิทย์ เกตุพลทอง นำนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเชื่อมโยงการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ (ห้องเรียนอาชีพ) ในรายวิชาการจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คุณครูอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี คุณครูปัจรัศม์ แซ่ตัง และคุณครูเอกวิทย์ เกตุพลทอง นำนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเชื่อมโยงการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc