โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ว.PA)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ติดตามและให้กำลังใจคณะครู ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ ศูนย์ส่งสเริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร ชมนาด พรมมีจิตร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยการอบรมโครงการดังกว่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนเชิงรุก(Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอบรมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/LeWnx3awpshSQzqu7
ฺฺBack to Top