ผู้บริหารพบปะนักศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 1/2565

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสที่เป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมเน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษาได้ติดตามผลการเรียนในรายวิชาที่เรียน ผลการเข้าร่วมกิจกรรม และรักษาความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้เรียน ระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc